De OuderRaad (OR)

Ouderraad4

 

Ouderraad6In de Ouderraad zijn de ouders van de leerlingen vertegenwoordigd die zich betrokken voelen bij school. Een ouderraadslid levert een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school door betrokkenheid bij school en het meedoen en meedenken over diverse activiteiten die bijdragen aan een fijne schooltijd voor de kinderen. Een ouderraad zal altijd zijn best doen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

 

In eerste instantie is de Ouderraad er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Denk hierbij aan sportevenementen, het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en het zomerfeest. Het meedenken over het dagelijkse bestuur is geen taak van de Ouderraad, maar er wordt wel feedback gegeven aan de Medezeggenschapsraad over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn.

De Ouderraad heeft verder een adviserende functie naar de school. Er wordt 6 keer per jaar vergaderd in de avonduren. Hierbij zijn in principe alle ouderraadsleden bij aanwezig. Elk lid verbindt zich aan de ouderraad voor een periode van 4 jaar. De Ouderraad vervult een belangrijke functie op school, zonder Ouderraad zouden er een heleboel leuke activiteiten voor de kinderen niet mogelijk zijn.

Ouderbijdrage

Voor het organiseren van allerlei activiteiten heeft de Ouderraad geld nodig.
Aan de ouders van de groepen 1 t/m 8 wordt éénmaal per jaar een bijdrage gevraagd.
Voor komend schooljaar is deze vastgesteld op € 35 per kind. Dit kunt u aan het begin van het schooljaar overmaken op de rekening van de Ouderraad. U krijgt hier eerst een bericht over.
Er zal u gevraagd worden om deze vrijwillige ouderbijdrage over te maken op het rekeningnummer van de OR.

Dit is rekeningnummer: NL81 RABO 0149 9329 52 t.n.v. Stichting Ouderraad CBS Het Bastion o.v.v. ouderbijdrage schooljaar x + naam/namen van uw kind(eren)
(Let op: nieuw rekeningnummer)

De leerlingen van groep 1 die later op school komen betalen een aangepaste bijdrage. De leerkracht van groep 1 zal u hierover informeren middels een brief, maar hieronder ziet u de bedragen:

  • December 30 euro
  • Januari 20 euro
  • Februari 20 euro
  • Maart 15 euro
  • April 12,50 euro
  • Mei 10 euro
  • Juni 5 euro
  • Juli 5 euro

Van dit bedrag worden de activiteiten van de ouderraad betaald, hieronder vallen ook de schoolreisjes en een gedeelte van het schoolkamp. Deze ouderbijdrage is niet verplicht. Echter als u besluit om geen ouderbijdrage te betalen zullen een aantal van de genoemde activiteiten apart betaald/besproken moeten worden.

De regeling ouderbijdrage kunt u nalezen in het M.R.-reglement, welke op school aanwezig is.

Als u een bijstandsuitkering heeft of een inkomen op bijstandsniveau, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand om extra kosten, zoals de ouderbijdrage, te betalen. Dat wordt verzorgd door Stichting Leergeld. U kunt contact opnemen met school om dit samen te regelen.

Ouderraad2

Welkom op de website van CBS Het Bastion in Klundert.

  Basisschool het Bastion is een PC basisschool, die deel uitmaakt van Stichting de Waarden. Onder deze Stichting vallen 20 scholen uit de ...
[lees verder]