De Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad

MRDe medezeggenschapsraad (MR) van de christelijke basisschool Het Bastion  is een overlegorgaan tussen de schoolleiding, de ouders (of voogden) van de leerlingen en de medewerkers van de school. De wet verplicht elke school een medezeggenschapsraad op te richten en in stand te houden.

 

De MR heeft een aantal rechten en plichten. De leden van de MR worden gekozen uit de ouders en het personeel.

De medezeggenschapsraad van elke basisschool bestaat uit twee geledingen:

  • Vertegenwoordigers van de ouders;
  • Vertegenwoordigers van het (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, die de individuele school betreffen zoals:

  • Inzet van personeelsformatie en financiële middelen;
  • Belangrijke samenwerking met externe partijen;
  • Veranderingen binnen het onderwijs van de betrokken school;

De medezeggenschapsraad heeft zowel een instemmingsrecht als een adviesrecht. Deze bevoegdheden zijn in een reglement geregeld.

Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn voor de eigen school en die niet schooloverstijgend zijn. Bijvoorbeeld: ouders én personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school. De ouders in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht over de schoolgids en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
In een aantal gevallen moet de directie van de school advies vragen over de plannen met de school. Een voorbeeld hiervan is het samengaan met een andere school.

Oudergeleding:
Jeroen (penningmeester)
Denise
Carola

Leerkracht geleding:
Dave( voorzitter)
Martine
Mariët

Klikt u hier voor het MR-reglement.

Notulen 2019-2020

07-10-2019

18-11-2019

datum

datum

datum

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen 2018-2019

06-11-2018

07-01-2019

25-02-2019

 

 

 

 

15-04-2019

03-06-2019

 

 

Welkom op de website van CBS Het Bastion in Klundert.

Basisschool Het Bastion is een PC basisschool die deel uitmaakt van Stichting de Waarden. Onder deze Stichting vallen 20 scholen uit de hele regio.. ...
[lees verder]