De Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad

MRDe medezeggenschapsraad (MR) van de christelijke basisschool Het Bastion  is een overlegorgaan tussen de schoolleiding, de ouders (of voogden) van de leerlingen en de medewerkers van de school. De wet verplicht elke school een medezeggenschapsraad op te richten en in stand te houden.

 

De MR heeft een aantal rechten en plichten. De leden van de MR worden gekozen uit de ouders en het personeel.

De medezeggenschapsraad van elke basisschool bestaat uit twee geledingen:

  • Vertegenwoordigers van de ouders;
  • Vertegenwoordigers van het (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, die de individuele school betreffen zoals:

  • Inzet van personeelsformatie en financiële middelen;
  • Belangrijke samenwerking met externe partijen;
  • Veranderingen binnen het onderwijs van de betrokken school;

De medezeggenschapsraad heeft zowel een instemmingsrecht als een adviesrecht. Deze bevoegdheden zijn in een reglement geregeld.

Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn voor de eigen school en die niet schooloverstijgend zijn. Bijvoorbeeld: ouders én personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school. De ouders in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht over de schoolgids en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
In een aantal gevallen moet de directie van de school advies vragen over de plannen met de school. Een voorbeeld hiervan is het samengaan met een andere school.

Oudergeleding:
Jeroen (penningmeester)
Denise
Carola

Leerkracht geleding:
Dave( voorzitter)
Anneke
Mariët

adviserend lid: Marco

De medezeggenschapsraad is te benaderen via het volgende mailadres: mr.bastion@dewaarden.nl

Klikt u hier voor het MR-reglement.

Notulen 2020-2021

05-10-2020

16-11-2020

25-01-2021

19-04-2021

28-06-2021

 

 

 

 

 

De notulen samen met de stukjes in de nieuwsflits vormen gezamenlijk het jaarverslag

 

 

Notulen 2019-2020

30-09-2019

18-11-2019

16-03-2020

22-06-2020

 

 

 

 

 

De notulen samen met de stukjes in de nieuwsflits vormen gezamenlijk het jaarverslag

 

Welkom op de website van CBS Het Bastion in Klundert.

  Basisschool het Bastion is een PC basisschool, die deel uitmaakt van Stichting de Waarden. Onder deze Stichting vallen 20 scholen uit de ...
[lees verder]